Mijn auto is weggesleept. Wat nu?

 • Wat is het?

  De gemeente mag uw voertuig laten wegslepen, indien uw voertuig zo staat geparkeerd dat daardoor hinder, overlast of gevaar ontstaat voor de omgeving. Hiervan is sprake als uw voertuig staat geparkeerd op een plek waar werkzaamheden plaatsvinden, uw voertuig onbevoegd staat geparkeerd op een gehandicaptenparkeerplaats of voor een in- en uitrit dan wel een andere locatie waar uw voertuig gevaar of hinder oplevert voor andere weggebruikers.  

 • Hoe werkt het?

  Voertuig ophalen

  Om na te gaan of uw voertuig is weggesleept of om een afspraak te maken om uw weggesleepte voertuig op te halen, kunt u telefonisch contact opnemen met het wegsleepbedrijf Van Eijck Takel en Berging Eindhoven B.V. op het telefoonnummer (040) 24 88 466.

  U kunt uw voertuig ophalen op de bewaarplaats aan de Langendijk 5 in Eindhoven van maandag tot vrijdag tussen 7.00 en 18.00 uur. Voor het ophalen van uw voertuig buiten de genoemde openingstijden kunt u contact opnemen met de exploitant.

 • Wat moet ik doen?

  Bezwaar tegen wegslepen

  Bent u van oordeel dat uw voertuig ten onrechte is weggesleept en bent u belanghebbende, dan kunt u binnen zes weken bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard, postbus 101000, 5550 GA Valkenswaard.

  Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat ten minste naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Zo mogelijk dient een afschrift van het besluit waarop het geschil betrekking heeft te worden overgelegd.

  U kunt het bezwaarschrift ook digitaal indienen. Voor het digitaal indienen van een bezwaarschrift moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

  Bezwaar maken met DigiD

 • Kosten

  U moet altijd eerst de wegsleep- en bewaringskosten betalen, voordat u uw voertuig terug kunt krijgen.

  Voor een overzicht van de kosten voor het overbrengen en in bewaring nemen van uw voertuig verwijzen wij u naar de Wegsleepverordening voor de gemeente Valkenswaard 2016.